Wat doet de Participatieraad?

De PRZ geeft het bestuur van de gemeente Zevenaar gevraagd en ongevraagd advies over beleidsvoornemens en besluiten over alle onderwerpen die te maken hebben met het sociale domein.

De PRZ denkt mee bij de bij de beleidsvoorbereiding.

De PRZ is onafhankelijk en onbevooroordeeld en stelt zich positief kritisch op ten aanzien van de voorbereiding, besluitvorming, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijk beleid.

De PRZ wil met zijn adviezen

  • de kwaliteit van het gemeentelijke beleid op het terrein van zorg en welzijn en de uitvoering daarvan verbeteren
  • de zelfredzaamheid van alle inwoners bevorderen
  • bereiken dat alle inwoners ongeacht positie en/of beperking kunnen deelnemen aan de samenleving