Het college stelt de menselijke maat centraal in het sociaal domein

Hoe het college van de nieuwe gemeente Zevenaar in de periode 2018 -2022 inhoud wil gaan geven aan het ‘sociaal domein’ wordt uitgewerkt in het coalitieakkoord ‘Vernieuwd Verder’. Een samenvatting van wat het college als belangrijke speerpunten ziet.

Innovatie

Er wordt ingezet op innovatie. Daarbij wordt onder meer gedacht aan het gebruik moderne technieken (bijv. beeldbellen). Dit niet ter vervanging van menselijk contact, maar als aanvulling op de professionele zorgverlening. Bij innovatie horen ook mogelijkheden om te investeren in goede ideeën die leiden tot betere zorg of lagere kosten. Het college wil hiervoor financiële ruimte reserveren.

Mantelzorgers

De gemeente staat voor het nog beter vormgeven van de ondersteuning van mantelzorgers bijvoorbeeld door het bieden van bijvoorbeeld respijtverlof (een dagje níet hoeven zorgen) of cursussen omgaan met dementie.

Passend werk

Voor het vinden van werk en werken met een arbeidsbeperking ziet de gemeente voor zichzelf een verbindende rol (en voorbeeldrol) om de inwoners en de regionale ondernemers te stimuleren en ondersteunen bij het vinden van elkaar, met elkaar werken en dat werk ook te behouden.

Het tegengaan van jeugdwerkloosheid heeft prioriteit. De gemeente gaat investeren in beleid en budget om pilots en nieuwe projecten op het gebied van Werk & Inkomen mogelijk te maken.

Wonen en zorg

Zelfstandig wonen van ouderen mag nooit leiden tot eenzaamheid, vindt de gemeente. Hierin is het van groot belang dat er een goede communicatie is tussen de verschillende hulpverleners (huisarts, zorgverlener, welzijnsorganisatie, Sociaal Team) om eenzaamheid bij ouderen te signaleren. Ook zal de samenwerking met het Platform Senioren Zevenaar, Rijnwaarden 50+ en andere vertegenwoordigers van ouderenbonden worden gezocht om signalen te delen en samen adequate oplossingsrichtingen te bedenken.

Jeugdzorg

De gemeente is verantwoordelijk voor een goede jeugdzorg. Zolang hulp nodig is wordt deze geboden. Zodra jongeren op eigen benen kunnen staan wordt hen dat ook gegund. Er is aandacht voor jongeren die geen jeugdzorg vragen. Jongeren mogen niet tussen wal en schip geraken.

Bij problemen wordt eerst gekeken naar de directe omgeving van het kind (gezin en familie), dan naar de buurt (wijk, school, club) en pas daarna komen voorzieningen vanuit de overheid in beeld.

De gemeente draagt zorg voor een goede samenwerking tussen de scholen en de jeugdzorg. Goede jeugdzorg betekent dat de jongere centraal staat in het beleid. Dat betekent dat de zorg zo dicht mogelijk bij de jongere wordt georganiseerd, bij voorkeur in de eigen thuissituatie.

De jongerenwerkers zijn actief om jongeren samen te verbinden en voor te bereiden op de toekomst. Dit werk blijft de gemeente ondersteunen en stimuleren.

Armoedebeleid

De basis onder armoedebeleid en schuldhulpverlening is: respect voor de mens. De gemeente ondersteunt inwoners met schulden om zicht op een beter bestaan te krijgen. Werk is de beste manier om aan armoede te ontkomen. De gemeente wil mensen zoveel mogelijk begeleiden naar een baan. Ook zet de gemeente in op het vroegtijdig signaleren van schulden en biedt dan maatwerk. Inwoners met schulden worden ondersteund tot ze weer zelf in staat zijn hun financiële zaken te regelen en uitzicht hebben op een beter bestaan.

Voor de volledige versie

Download bestand van website www.zevenaar.nl.

aangemaakt: 18-01-2018