Vindplaats van verordeningen en beleidsregels op het sociale domein gemeente Zevenaar

Als een gemeente beleid maakt, legt ze afspraken hierover vast in een verordening. Zo’n verordening geeft de spelregels voor het betreffende beleid. Ieder beleidsterrein heeft een eigen verordening. Elke verordening is vastgesteld door de gemeenteraad en wordt periodiek herzien.

Naast verordeningen zijn er beleidsregels. In een beleidsregel staat hoe het college van burgemeester en wethouders zijn bevoegdheden uitvoert. Een beleidsregel is geen wet maar een richtlijn waaraan het college zich moet houden. Hier een overzicht van de belangrijkste verordeningen en beleidsregels van de gemeente Zevenaar.

De verordeningen en beleidsregels zijn te vinden op de website van de overheid.

Bekendmakingen van nieuwe verordeningen en beleidsregels zijn te vinden op: zoek.officiëlebekendmakingen.nl.

Voor diverse zaken die spelen op het sociale domein, heeft de gemeente Zevenaar verordeningen en beleidsregels opgesteld. Voor de uitvoering van veel van deze verordeningen en regels is de Regionale Sociale Dienst De Liemers verantwoordelijk.

In het kader van de uitvoering van de Participatiewet (zie de toelichting onderaan) stelde de gemeente de volgende verordeningen op:

 1. Participatieverordening gemeente Zevenaar
 2. Reïntegratieverordening Participatiewet gemeente Zevenaar
 3. Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ (zie de toelichting onderaan)
 4. Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Participatiewet
 5. Verordening individuele inkomenstoeslag Gemeente Zevenaar 2015
 6. Verordening individuele studietoeslag gemeente Zevenaar 2015
 7. Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ
 8. Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ
 9. Uitvoeringsregels Parttime ondernemen als instrument voor re-integratie in de participatiewet en de IOAW 15 september 2016
 10. Verordening jeugdhulp gemeente Zevenaar 2016
 11. Verordening maatschappelijke ondersteuning Zevenaar 2016
 12. Verordening individuele studietoeslag gemeente Zevenaar 2015
 13. Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Zevenaar

De gemeente Zevenaar heeft ook een aantal beleidsnotities en uitvoeringsregels vastgesteld.

 1. Beleidsnotitie Tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ
 2. Beleidsnotitie Tijdelijke ontheffing van arbeidsverplichtingen Participatiewet
 3. Besluit maatschappelijke ondersteuning Zevenaar 2016
 4. Nadere regels jeugdhulp Gemeente Zevenaar 2016
 5. Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Zevenaar 2016

Toelichting Participatiewet, IOAW en IOAZ

Participatiewet

De in 2015 ingevoerde wet die zoveel mogelijk mensen met of zonder beperking aan een baan op de reguliere arbeidsmarkt wil helpen. Deze wet verving de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).

IOAW

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers. Deze wet is bedoeld voor oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werklozen, van wie het recht op een WW-uitkering is beëindigd.

IOAZ

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. Deze wet is bedoeld voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen, die hun eigen bedrijf (of zelfstandig beroep) moeten beëindigen omdat de inkomsten daaruit onvoldoende zijn.

aangemaakt: 18-11-2017