afbeelding van WMO-raad Rijnwaarden en Participatieraad Zevenaar gaan samen

WMO-raad Rijnwaarden en Participatieraad Zevenaar gaan samen

Als gevolg van de gemeentelijke herindeling Zevenaar-Rijnwaarden ontstaat er per 1 januari 2018 een nieuwe gemeente Zevenaar. Dit betekent dat er voor deze nieuwe gemeente ook een nieuwe participatieraad benoemd gaat worden. Deze nieuwe adviesraad wordt vooralsnog samengesteld uit de huidige Wmo-raad Rijnwaarden en de Participatieraad Zevenaar.

De intentie van beide adviesraden is om dit fusieproces eind oktober 2017 te hebben afgerond zodat de nieuwe raad per 1 januari 2018 (ook) van start kan gaan. De contacten met en ontmoetingen van de leden van beide raden verlopen op een prettige en constructieve manier. De nieuwe raad gaat verder onder de naam Participatieraad Zevenaar, adviesraad sociaal domein.

Onafhankelijke adviesraad sociaal domein

De participatieraad Zevenaar (PRZ) is een onafhankelijke adviesraad en ingesteld door het college van burgemeester en wethouders om mee te denken over het gemeentelijk beleid op het sociale domein. Het gaat dan over onderwerpen die te maken hebben met Wmo, jeugdzorg en passend werk.

De PRZ geeft het bestuur van de gemeente Zevenaar gevraagd en ongevraagd advies over die onderwerpen en denkt mee in de beleidsvoorbereiding. Uiteraard gaat de PRZ ook na hoe het beleid in de praktijk uitpakt.

Samenwerken met inwoners

De participatieraad voelt zich nauw betrokken bij cli├źntengroepen, belangenorganisaties en mensen met burgerinitiatieven. De leden van de participatieraad komen graag in contact met deze groepen om elkaar te informeren, te overleggen of te adviseren.

Verzamelen van knelpunten

De meningen en ervaringen van inwoners van Zevenaar (met betrekking tot het sociale domein) zijn belangrijk voor een goed functionerende participatieraad. Daarom worden themagerichte focusgroepen opgericht waar betrokken burgers aan kunnen deelnemen.

Op deze manier komen meningen en knelpunten beter in zicht. Dit kan bijdragen tot verbetering in de advisering.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de website van de PRZ www.przevenaar.nl.

aangemaakt: 16-09-2017