Jaarverslag 2016 Participatieraad Zevenaar

Onlangs is het jaarverslag 2016 van de Participatieraad Zevenaar (PRZ) verschenen.

Dit verslag geeft een beeld van de werkzaamheden van de PRZ. Er wordt ingegaan op de taak en rol van de PRZ als onafhankelijke adviesraad voor het sociale domein, toegelicht welke adviezen in dit kader zijn uitgebracht aan het college van B en W, wat de activiteiten van de raad zijn en hoe de raad is samengesteld. Ook blikt de PRZ vooruit naar het komend jaar.

Midden in de samenleving

De PRZ ziet haar rol als die van ‘representatief meedenken’. Daarvoor is onder andere van belang dat PRZ een brede afspiegeling vormt van de inwoners van Zevenaar, dat de leden van de PRZ midden in de Zevenaarse samenleving staan en dat zij signaleren wat er op het gebied van het sociale domein gaande is.

Adviezen

De uitgebrachte adviezen gingen over het omgaan met vertrouwelijke gegevens en het privacyprotocol, het cliëntervaringsonderzoek Jeugdhulp, het klanttevredenheidsonderzoek WMO, de tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten en de verruiming OV-vergoeding leerlingenvervoer. Deze adviezen zijn ook terug te vinden op de site van de PRZ, www.przevenaar.nl, onder de rubriek ‘documenten’.

Activiteiten

De PRZ wordt steeds vaker in een vroeg stadium van de beleidsvorming betrokken. Deelname aan voorbereidende werkgroepen of klankbordgroepen is daar een goed voorbeeld van. Deze groepen bestaan uit beleidsambtenaren van de gemeente Zevenaar en PRZ-leden. De onderwerpen dit in 2016 op deze wijze zijn besproken, waren: beschermd wonen, het investeringsfonds, de Huishoudelijke Hulp Toelage en de tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten.

Daarnaast is er twee keer overleg geweest met de verantwoordelijke wethouder. Ook vond er regelmatig afstemming plaats met de andere participatie- en Wmo-raden in de Liemers over onderwerpen met een gemeenteoverstijgend karakter.

Meer informatie

Het volledige jaarverslag is in te zien onder www.przevenaar.nl/Websites/atsd/files/Content/5611868/Jaarverslag_2016.pdf

aangemaakt: 31-05-2017