Nieuws

Soms is het fijn als er iemand is die je op weg kan helpen met informatie of advies. Iemand die samen met je kijkt wat je in jouw situatie nodig hebt. Of iemand die met je meegaat naar een gesprek met de gemeente of een zorgorganisatie. Zo iemand is er. Hij of zij wordt cliëntondersteuner genoemd.

25-05-2021

In november 2019 is, in het kader van de gemeentelijke bezuinigingen, door de gemeenteraad besloten om het Mantelzorg(expertisecentrum) Zevenaar per 2021 stop te zetten. Maar hoe nu verder? En in welke vorm? Tijd voor een herbezinning. Samen met MEE Oost en de gemeente heeft Caleidoz die oorspronkelijke opzet geëvalueerd en een analyse van mantelzorg in Zevenaar gemaakt. Op basis daarvan zijn een aantal aanbevelingen voor de toekomst geformuleerd en uitgewerkt in het rapport ‘Samen sterk voor mantelzorgers’ (december 2020).

24-03-2021

De Participatieraad Zevenaar (PRZ) heeft onder andere als taak om mee te denken en te adviseren over het gemeentelijk beleid op het sociaal domein. Belangrijk daarbij voor de PRZ is om steeds na te gaan wat dit beleid betekent voor de burger die dit betreft en de inwoners van Zevenaar. Aan het begin van een nieuw jaar is het goed om de ‘advies’-balans van het jaar daarvoor op te maken. In 2020 heeft de PRZ gevraagd en ongevraagd geadviseerd over de beleidsvisie Sociaal Domein; de Cliëntervaringsonderzoeken Jeugdzorg en Wmo en het Onderwijskansenbeleid. In dit artikel de beknopte weergave van die adviezen en de reactie van de gemeente.

09-02-2021

De coranacrisis was voor de Duivenaren Ergon Zweers en Gerjo Schepers geen reden om bij de pakken neer te gaan zitten. Ze zetten Liemers Vitaal op. Met dit initiatief willen zij de gezondheid van inwoners uit de Liemers helpen verbeteren, mensen belonen en stimuleren om aandacht te hebben voor elkaar én de lokale ondernemers ondersteunen.

11-12-2020

Om problematische schulden bij haar inwoners te voorkomen gaat de gemeente Zevenaar de burger die dit betreft vroegtijdig benaderen om dan samen te kijken welke hulp nodig is. Het afgelopen jaar heeft de gemeente Zevenaar binnen haar pilot ‘Schuldenvrij’ deze vroegsignalering toegepast en er de nodige ervaring mee opgedaan. Hoe eerder er zicht is op die schuldsituatie, hoe meer mogelijkheden er zijn om hulp te bieden waardoor wordt voorkomen dat achterstanden verder oplopen.

22-11-2020

Door het vertrek van een aantal leden -in de loop van 2021- zoekt de Participatieraad Zevenaar (PRZ) versterking. Daarvoor zijn wij op zoek naar ‘betrokken burgers’ die wonen in de gemeente Zevenaar en bij voorkeur in Lathum, Giesbeek of Angerlo. Inwoners van deze kernen maken nu nog geen deel uit van de PRZ. Met nadruk nodigen wij de doelgroep 20 - 45 jaar uit om te reageren.

15-09-2020

Veel mensen maken zich zorgen over geld. En soms is het voor hen moeilijk of zelfs onmogelijk de eindjes aan elkaar te knopen. Er zijn regelingen en instanties waar ze een beroep op kunnen doen. Maar hoe zijn die te vinden?

26-08-2020

Op 1 juli 2021 gaat de nieuwe Wet inburgering in. Vanaf die datum is de gemeente verantwoordelijk voor de inburgering van haar nieuwkomers. Het doel van deze wet is dat alle nieuwkomers met een inburgeringsplicht zo snel mogelijk Nederlands leren spreken en schrijven op het voor hen hoogst haalbare niveau. Ook is de insteek dat zij zo snel mogelijk, het liefst betaald, werk krijgen, om volwaardig mee te kunnen doen in Nederland. Naast de regierol wordt van de gemeente ook verwacht een verbinding te maken met de andere taken binnen het sociaal domein.

18-04-2020

De netwerkorganisatie ‘Samen Zevenaar’ richt zich op mensen uit risicogroepen die aangeven zich eenzaam te voelen en daar zelf iets aan willen en kunnen doen. Als risicogroepen worden mantelzorgers, ouderen, alleenstaanden, jongeren die voor het eerst zelfstandig gaan wonen, mensen die in scheiding liggen, mensen van buitenlandse afkomst en weduwen en weduwnaars gezien.

23-02-2020

Wie kan er gebruik maken van de voedselbank?

28-01-2020

De begin dit jaar ingevoerde eigen bijdrage voor de gemeentelijke hulp, zorg en ondersteuning vanuit de Wmo verandert per 1 januari 2020. Was die bijdrage (het zgn. abonnementstarief) dit jaar maximaal € 17,50 per 4 weken, volgend jaar wordt dat € 19 per maand per huishouden. Maken meer personen in één huishouden gebruik van de Wmo? Dan betalen zij samen dit tarief.

12-11-2019

Maandag 16 september jl. heeft de participatieraad, conform het rooster van aftreden, afscheid genomen van Gerrit Kappert. Gerrit was voorzitter van de WMO-raad in de voormalige gemeente Rijnwaarden. Hij heeft er mede voor gezorgd dat het samengaan van de WMO-raad Rijnwaarden en de Participatieraad Zevenaar op 1 januari 2018 (als gevolg van de gemeentelijke fusie) op een hele plezierige manier is verlopen.

25-10-2019

Om goed voor jezelf te zorgen is goede voeding belangrijk. Net als genoeg bewegen, niet te veel alcohol gebruiken, niet roken en een juiste balans tussen werk en ontspanning. Door goed voor jezelf te zorgen en dus door gezond te leven, kom je lekkerder in je vel te zitten. Je voelt je fitter, slaapt beter en hebt meer energie. De gemeente Zevenaar wil bevorderen dat alle inwoners een gezonde leefstijl kunnen nastreven. Omdat niet ieder dat zo maar lukt, is er sinds 1 januari een ‘gecombineerde leefstijlondersteuning’, meestal ‘gecombineerde leefstijlinterventie’ (GLI) genoemd.

08-10-2019

In oktober 2018 heeft Caleidoz de startbijeenkomst ‘Eenzaamheid’ georganiseerd. Aanleiding was de opdracht van de gemeente Zevenaar aan deze welzijnsorganisatie om een plan van aanpak te ontwikkelen voor deze problematiek. Dertig (in)formele organisaties hebben deze bijeenkomst bezocht. Enkele daarvan gaven vervolgens aan bereid te zijn deel te nemen aan een werkgroep.

13-06-2019

Vijf jaar Participatieraad Zevenaar en een waslijst aan adviezen.

09-05-2019

Het kan je zomaar gebeuren dat je ineens heel kwetsbaar bent. Je hebt een heleboel vragen.

05-04-2019

In 2017 ontvingen 2051 inwoners van de gemeente Zevenaar ondersteuning in het kader van de Wet maatschappelijke Ondersteuning.

22-03-2019

De gemeente Zevenaar is op allerlei fronten actief. Om te zien of alle inspanningen ook het beoogde effect hebben, laat de gemeente regelmatig onderzoek uitvoeren. Zo ook op het terrein van de jeugdhulp.

12-03-2019

Sinds enkele maanden zijn de Contactpersonen Dorpen & Wijken actief in Zevenaar.

01-03-2019

Ieder heeft het recht om zelfstandig aan de samenleving deel te nemen. Ook als je een beperking hebt, heb je dus dit recht. Om zelfstandig te kunnen deelnemen moeten onder andere openbare ruimtes en gebouwen, websites, onderwijs, woonvoorzieningen en werk voor je toegankelijk zijn. De Verenigde Naties aanvaardden op 13 december 2006 het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Van de Europese landen waren Nederland, Finland en Ierland de laatsten die hun handtekening onder het Verdrag zetten.

22-01-2019

“Soms is het fijn als er iemand is die je op weg kan helpen met informatie of advies. Die samen met je kijkt wat er nodig is om verder te komen. Iemand die de weg kent. Of met je meegaat naar bijvoorbeeld een (keukentafel)gesprek met de gemeente. En die altijd vanuit jouw belang meekijkt. Dit heet onafhankelijke cliëntondersteuning. Iedereen heeft hier recht op. Gratis en zonder doorverwijzing”.

25-10-2018

Het Welkomhuis heeft op 2 oktober zijn intrek genomen in het dorpshuis De Cirkel in Pannerden.

09-10-2018

‘Toegankelijkheid’ is een onderwerp waar steeds meer rekening mee wordt gehouden bij het inrichten en herinrichten van de openbare ruimte. In de praktijk blijkt echter helaas nog dat die openbare ruimte voor een grote groep mensen niet altijd even goed toegankelijk is. Hierdoor worden zij in hun bewegingsvrijheid beperkt.

05-08-2018

Speciaal voor (zeer) moeilijklerende jongeren heeft MEE (www.mee.nl) een e-learning opgezet om hen te leren met geld om te gaan. Dit online leerprogramma is een onderdeel van ‘Smart met Geld ‘, een project van MEE dat zich richt op het vergroten van de financiële weerbaarheid van kwetsbare jongeren, veelal met een lichte verstandelijke beperking.

14-04-2018

Stelt u zich voor: het is nu juni 2020

10-03-2018

Omdat de mantelzorger van onschatbare waarde is!

13-02-2018

Hoe het college van de nieuwe gemeente Zevenaar in de periode 2018 -2022 inhoud wil gaan geven aan het ‘sociaal domein’ wordt uitgewerkt in het coalitieakkoord ‘Vernieuwd Verder’. Een samenvatting van wat het college als belangrijke speerpunten ziet.

18-01-2018

Met ingang van 1 januari 2018 zijn de WMO-raad Rijnwaarden en de Participatieraad Zevenaar samengegaan. De leden van de raad kijken er naar uit om ook in 2018 het bestuur van de gemeente Zevenaar gevraagd en ongevraagd advies te geven over beleidsvoornemens en besluiten over alle onderwerpen die te maken met het sociale domein.

31-12-2017

Met ingang van 1 januari 2018 neemt Diana Melgers, bestuurslid vanaf het eerste uur, afscheid van de Participatieraad, “adviesraad sociaal domein”.

22-12-2017

Het Welkomhuis is een huiskamerproject voor mensen die psychisch kwetsbaar zijn.

29-11-2017

Als een gemeente beleid maakt, legt ze afspraken hierover vast in een verordening. Zo’n verordening geeft de spelregels voor het betreffende beleid. Ieder beleidsterrein heeft een eigen verordening. Elke verordening is vastgesteld door de gemeenteraad en wordt periodiek herzien.

18-11-2017

Gemeenten hebben dit jaar extra budget gekregen om kinderen die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen te ondersteunen. Daarom introduceert de gemeente Zevenaar met ingang van dinsdag 24 oktober het Kindpakket. Het Kindpakket bestaat uit bestaande en nieuwe minimaregelingen voor de minder bedeelde kinderen. Op deze manier draagt de gemeente Zevenaar bij aan het feit dat het voor alle kinderen uit Zevenaar mogelijk moet zijn om mee te doen op school, bij de sportvereniging en buitenschoolse activiteiten.

25-10-2017

Zorgt u al lang onbetaald voor uw partner, een familielid of bekende? Denk bijvoorbeeld aan zorg bij een langdurige ziekte, een beperking of hoge leeftijd. Dan bent u mantelzorger. Caleidoz kan u hierbij ondersteunen.

17-10-2017

Als gevolg van de gemeentelijke herindeling Zevenaar-Rijnwaarden ontstaat er per 1 januari 2018 een nieuwe gemeente Zevenaar. Dit betekent dat er voor deze nieuwe gemeente ook een nieuwe participatieraad benoemd gaat worden. Deze nieuwe adviesraad wordt vooralsnog samengesteld uit de huidige Wmo-raad Rijnwaarden en de Participatieraad Zevenaar.

16-09-2017

De gemeente verzamelt en gebruikt veel persoonsgegevens. Deze zijn nodig voor het uitvoeren van taken. De bescherming van persoonsgegevens speelt een steeds belangrijkere rol door onder andere de:

15-09-2017

Onlangs is het jaarverslag 2016 van de Participatieraad Zevenaar (PRZ) verschenen.

31-05-2017

De gemeente Zevenaar heeft een investeringsfonds beschikbaar voor innovatieve projecten op het gebied van zorg en welzijn. Met dit fonds ondersteunt de gemeente professionele organisaties bij het realiseren van initiatieven om werkzaamheden efficiënter te organiseren en op zoek te gaan naar vernieuwing.

25-04-2017

De zorg voor kwetsbare ouderen kan beter. De druk op de ouderenzorg neemt toe en de zorgvragen en problemen kunnen nauwelijks worden opgelost. Kwetsbare ouderen die thuis wonen, redden het vaak niet alleen. Nogal wat mantelzorgers zijn overbelast, en het regelen van hulp en hulpmiddelen is voor veel mensen ingewikkeld en kostbaar.

28-03-2017

Het Marktonderzoekbureau Team Vier ging na hoe het zit met de kwaliteit van de telefonische dienstverlening van gemeenten. Hieruit bleek het volgende. Een kleine meerderheid van de burgers die een gemeente belden, kreeg geen of een fout antwoord. Waar het ging om de meer praktische aspecten waren vragenstellers in een kleine gemeente beter af dan in een grote: ze werden sneller en vaker te woord gestaan; hun zaak werd wat sneller afgehandeld; en ze werden waar het nodig was vaker teruggebeld. Een op de acht bellers slaagde er niet in om iemand binnen de gemeente te vinden die zijn of haar vraag kon beantwoorden, 7% kreeg geen gehoor, 4% kreeg geen verbinding en 1% kwam terecht bij een ingesproken mededeling.

23-03-2017

De gemeente Zevenaar vindt het belangrijk om inwoners die extra kosten maken als gevolg van een chronische ziekte of beperking, in deze kosten te compenseren. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders onlangs de beleidsregels vastgesteld om uitvoering te kunnen geven aan de compensatieregelingen voor de chronisch zieke of gehandicapte (Wtcg) en aan de compensatie van het eigen risico (CER).

03-03-2017

Het Binnenlands Bestuur (Onafhankelijk Magazine voor betrokken ambtenaren en bestuurders) hield onder de burgemeesters van 32 kleine- en middelgrote gemeenten een onderzoek naar hun integriteitsbeleid. Hieruit blijkt dat 45% van deze gemeenten niet jaarlijks verantwoording aflegt aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid op dit punt. Bij 80% is er geen jaarverslag en tweederde van de gemeenten heeft in de afgelopen twee jaar geen risicoanalyse uitgevoerd met betrekking tot integriteit. Bij 39% is er geen integriteitsfunctionaris die de zorg voor integriteit aanjaagt en coördineert en het management ondersteunt op het gebied van integriteitsbevordering.

23-02-2017

De laatste jaren neemt in Nederland het aantal huishoudens met schulden toe. Naar schatting hebben 1,4 miljoen huishoudens te maken met risicovolle schulden, problematische schulden of een schuldhulpverleningstraject. Dat is 1 op de 5 huishoudens.

07-02-2017

Vanaf 1 januari 2017 kunnen alleenstaanden die na aftrek van de vaste lasten als huur, gas en licht nog 200 euro over hebben om de maand mee door te komen, zich melden bij de voedselbank voor een pakket. Vorig jaar lag de grens op 180 euro. Voor een stel of een ouder met één kind ligt de grens op 280 euro, voor een huishouden dat uit drie personen bestaat op 360 euro. En als er vier mensen in een huishouden zijn, is de grens 440 euro.

21-01-2017

Het project Aangenaam Wonen ondersteunt de inwoners van de gemeente Zevenaar in het meer bewust worden van wat zij kunnen doen om hun woning meer comfortabel, veiliger en/of zorgbestendiger te maken.

12-01-2017

Sinds 2015 heeft het Rijk de taken op het gebied van jeugdzorg, de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en participatie overgedragen aan de gemeenten.

07-12-2016

Het sociaal team van de gemeente Zevenaar is er voor alle inwoners van de gemeente die op meerdere levensgebieden problemen ervaren en waarbij het niet lukt om deze zelf op te lossen. Samen met die persoon gaat de consulent van het sociaal team op zoek naar oplossingen binnen de mogelijkheden van die persoon of binnen zijn of haar omgeving.

05-12-2016

Wat is de ideale dagopvang voor GGZ-cliënten? Deze vraag werd onderzocht doorZorgbelang, Movisie en studenten van de HAN (Hoge School Arnhem en Nijmegen) in samenwerking met gebruikers van de dagbesteding.

19-10-2016

Vanaf 26 augustus 2015 bestaat in Zevenaar een armoedeplatform. Dit platform wil bouwstenen aandragen voor het gemeentelijk armoedebeleid; ook wil het bevorderen dat allen in Zevenaar die zich beroepsmatig of als vrijwilliger inzetten voor armoedebestrijding elkaar informeren over waar ze mee bezig zijn, waar ze tegen aan lopen en hoe ze gebruik kunnen maken van elkaars diensten. Het gaat er om dat uiteindelijk zo min mogelijk mensen in armoede leven.

25-09-2016