Adviezen

De PRZ geeft het bestuur van de gemeente Zevenaar gevraagd en ongevraagd advies over beleidsvoornemens en besluiten over alle onderwerpen die te maken met het sociale domein.

De PRZ denkt mee bij de bij de beleidsvoorbereiding.

De PRZ is onafhankelijk en onbevooroordeeld en stelt zich positief kritisch op ten aanzien van de voorbereiding, besluitvorming, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijk beleid.