De Participatieraad Zevenaar (PRZ) is een onafhankelijke adviesraad. Hij is door het college van burgemeester en wethouders ingesteld om te adviseren en mee te denken over het gemeentelijk beleid op het sociale domein. Het gaat dan over onderwerpen die te maken hebben met maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en passend werk.

De PRZ vormt een waardevolle schakel tussen alle geledingen van de Zevenaarse samenleving en de gemeente.

Laatste nieuws

Op 1 juli 2021 gaat de nieuwe Wet inburgering in. Vanaf die datum is de gemeente verantwoordelijk voor de inburgering van haar nieuwkomers. Het doel van deze wet is dat alle nieuwkomers met een inburgeringsplicht zo snel mogelijk Nederlands leren spreken en schrijven op het voor hen hoogst haalbare niveau. Ook is de insteek dat zij zo snel mogelijk, het liefst betaald, werk krijgen, om volwaardig mee te kunnen doen in Nederland. Naast de regierol wordt van de gemeente ook verwacht een verbinding te maken met de andere taken binnen het sociaal domein.

18-04-2020

De netwerkorganisatie ‘Samen Zevenaar’ richt zich op mensen uit risicogroepen die aangeven zich eenzaam te voelen en daar zelf iets aan willen en kunnen doen. Als risicogroepen worden mantelzorgers, ouderen, alleenstaanden, jongeren die voor het eerst zelfstandig gaan wonen, mensen die in scheiding liggen, mensen van buitenlandse afkomst en weduwen en weduwnaars gezien.

23-02-2020