De Participatieraad Zevenaar (PRZ) is een onafhankelijke adviesraad. Hij is door het college van burgemeester en wethouders ingesteld om te adviseren en mee te denken over het gemeentelijk beleid op het sociale domein. Het gaat dan over onderwerpen die te maken hebben met maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en passend werk.

De PRZ vormt een waardevolle schakel tussen alle geledingen van de Zevenaarse samenleving en de gemeente.

Laatste nieuws

In november 2019 is, in het kader van de gemeentelijke bezuinigingen, door de gemeenteraad besloten om het Mantelzorg(expertisecentrum) Zevenaar per 2021 stop te zetten. Maar hoe nu verder? En in welke vorm? Tijd voor een herbezinning. Samen met MEE Oost en de gemeente heeft Caleidoz die oorspronkelijke opzet geëvalueerd en een analyse van mantelzorg in Zevenaar gemaakt. Op basis daarvan zijn een aantal aanbevelingen voor de toekomst geformuleerd en uitgewerkt in het rapport ‘Samen sterk voor mantelzorgers’ (december 2020).

24-03-2021

De Participatieraad Zevenaar (PRZ) heeft onder andere als taak om mee te denken en te adviseren over het gemeentelijk beleid op het sociaal domein. Belangrijk daarbij voor de PRZ is om steeds na te gaan wat dit beleid betekent voor de burger die dit betreft en de inwoners van Zevenaar. Aan het begin van een nieuw jaar is het goed om de ‘advies’-balans van het jaar daarvoor op te maken. In 2020 heeft de PRZ gevraagd en ongevraagd geadviseerd over de beleidsvisie Sociaal Domein; de Cliëntervaringsonderzoeken Jeugdzorg en Wmo en het Onderwijskansenbeleid. In dit artikel de beknopte weergave van die adviezen en de reactie van de gemeente.

09-02-2021