Wat doet de Participatieraad?

De PRZ geeft het bestuur van de gemeente Zevenaar gevraagd en ongevraagd advies over beleidsvoornemens en besluiten over alle onderwerpen die te maken met het sociale domein.

De PRZ denkt mee bij de bij de beleidsvoorbereiding.

De PRZ is onafhankelijk en onbevooroordeeld en stelt zich positief kritisch op ten aanzien van de voorbereiding, besluitvorming, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijk beleid.

De PRZ wil met zijn adviezen:

de kwaliteit van het gemeentelijke beleid op het terrein van zorg en welzijn en de uitvoering daarvan verbeteren

de zelfredzaamheid van alle inwoners bevorderen

bereiken dat alle inwoners ongeacht positie en/of beperking kunnen deelnemen aan de samenleving

Welke visie heeft de Participatieraad?

De PRZ streeft er naar dat alle inwoners van de gemeente Zevenaar ongeacht hun positie en/of beperking kunnen deelnemen aan de samenleving.

Iedere burger moet zijn of haar leven op eigen wijze kunnen inrichten met gebruikmaking van de eigen mogelijkheden. Als dit nodig is, wordt die burger daarbij geholpen en dan met respect behandeld vanuit de gedachte dat iedereen waardevol en gelijkwaardig is aan elkaar. Het is heel belangrijk dat burgers dit zelf ook zo ervaren. Iedereen wordt nadrukkelijk uitgenodigd mee te denken en mee te doen in de Zevenaarse samenleving.

Wat zijn aandachtsgebieden van de Participatieraad?

De PRZ richt zijn aandacht op alle gebieden die van belang zijn voor het zo goed mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving. U moet dan denken aan:

Cliëntondersteuning

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) bepaalt dat de gemeente onafhankelijke cliëntondersteuning moet bieden. Ze bestaat uit informatie, advies en kortdurende ondersteuning. Cliëntondersteuning is gratis en goed toegankelijk. Het belang van de cliënt is het uitgangspunt. Er moet altijd een beroep op gedaan kunnen worden, bijv. bij het keukentafelgesprek of bij de aanvraag van een voorziening. De gemeente hoort cliënten hier ook actief op te wijzen. De Participatieraad houdt de gemeente aan deze verantwoordelijkheid en volgt kritisch de uitvoering ervan in de praktijk.

Mantelzorg

Mantelzorg kan intensief zijn, vooral naast een baan of naast school. De gemeente is verantwoordelijk voor de ondersteuning van mantelzorgers. De Participatieraad is betrokken bij de totstandkoming van het gemeentelijk visiestuk ‘Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Zevenaar 2016-2020’. De vervolgstap is om deze visie te vertalen naar een actieplan. Ook daar zal de Participatieraad een bijdrage aan leveren

Passend werk

Uitgangspunt van de Participatiewet is: iedereen werkt naar vermogen. De Participatiewet voegt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wajong samen. Deze nieuwe wet is er om zoveel mogelijk mensen, met of zonder beperking, werk te laten vinden bij een gewone werkgever. De gemeente is daarvoor verantwoordelijk. Zij zorgt voor de begeleiding naar werk of voor een uitkering als dat nodig is. De uitvoering ervan ligt bij de RSD (Regionale Sociale Dienst de Liemers). De Participatieraad staat in contact met de cliëntenraad van de RSD.

Versterken sociale netwerken

Een goed sociaal netwerk is belangrijk in iemands leven. Het leidt tot contacten en verbinding, tot samen leuke dingen doen, tot iemand helpen of zelf geholpen worden. Maar niet iedereen heeft een goed of steunend sociaal netwerk. Dit moet dan georganiseerd of versterkt worden. In de advisering van de Participatieraad is dit een belangrijk aandachtspunt. 

Wonen en zorg

De meeste mensen willen graag in de eigen vertrouwde omgeving blijven wonen, zo lang hun gezondheid of beperking dat toelaat. Om dit te realiseren zijn een levensloopbestendige woonsituatie en de beschikbaarheid van passende ondersteuning, bij voorkeur dichtbij, belangrijke voorwaarden. Het betrekken van inwoners die dit aangaat bij de totstandkoming van dergelijke initiatieven is essentieel. Projecten op dit gebied worden door de Participatieraad ondersteund en getoetst op onder andere deze voorwaarden.

Waarvoor kunt u bij ons terecht

U kunt bij ons terecht als u opmerkingen of suggesties heeft over het beleid van de gemeente Zevenaar omtrent het sociaal domein. Het gaat dan onder meer over onderwerpen als passend werk, jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en participatie.

De PRZ behandelt geen klachten of individuele gevallen in deze maar staat wel open voor signalen over dit domein. Voor individuele klachten of vragen kunt u zich melden bij bijvoorbeeld de gebiedsteams of uw zorgverlener.

De vergaderingen van de Participatieraad zijn openbaar. Zie deze site onder ‘vergaderingen’.

U kunt ook contact met ons opnemen via de contactpagina.

Leden

 • Post Featured Image

  Monika Mulder

  lid

 • Post Featured Image

  Marijke Schokkenbroek

  lid

 • Post Featured Image

  Lydia Bosma

  lid

 • Post Featured Image

  Joke Burink

  lid

 • Post Featured Image

  Ria Bloemberg-Lubbers

  penningmeester

 • Post Featured Image

  Marlyn le Fèvre

  lid

 • Post Featured Image

  Peter van Schijndel

  secretaris

 • Post Featured Image

  Truus Peters

  lid

 • Post Featured Image

  Leen den Besten

  lid

 • Post Featured Image

  Peter Donker

  voorzitter

RSS Feed

Wanneer en waar vergadert de Participatieraad?

De vergaderingen van de PRZ zijn openbaar. U kunt ze dus bijwonen als u dat wilt. De vergaderingen zijn elke vier weken in het gemeentehuis, Kerkstraat 27 in Zevenaar, van 19.30 uur tot 21.45 uur

De vergaderdata staan hieronder vermeld.

Agenda vergadering 

datum: 23 maart (deze vergadering vervalt)

 1. Vaststellen agenda
 2. Digitaal Toegankelijke Website (gemeente)
 3. Dorpscontactpersonen (stand van zaken, ervaringen en resulaten)
 4. Project 'Menswaardig Bestaan' 
 5. Jaarrekening 2019 en begroting 2020 en 2021
 6. Notulen vorige vergadering 
 7. Rondvraag, mededelingen en sluiting

Vergadering bijwonen?

Mocht u interesse hebben om een vergadering bij te wonen, neem dan contact op via de mail of onderstaand formulier. 

klik eventueel op één van bovenstaande data en de datum wordt ingevuld in het formulier.

Documenten

Jaarverslagen

Huishoudelijk regelement

Rooster van Aftreden