Laatste nieuws

 • Samenwerken aan het sociaal domein in de gemeente Zevenaar

  Met ingang van 1 januari 2018 zijn de WMO-raad Rijnwaarden en de Participatieraad Zevenaar samengegaan. De leden van de raad kijken er naar uit om ook in 2018 het bestuur van de gemeente Zevenaar gevraagd en ongevraagd advies te geven over beleidsvoornemens en besluiten over alle onderwerpen die te maken met het sociale domein. Wat doet de Participatieraad?  Lees meer ...

 • Post Featured Image

  Afscheid Diana Melgers

  Met ingang van 1 januari 2018 neemt Diana Melgers, bestuurslid vanaf het eerste uur, afscheid van de Participatieraad, "adviesraad sociaal domein". Dit vinden wij als vertegenwoordigers van de inwoners van de gemeente Zevenaar ontzettend jammer. Door op te komen voor de meest kwetsbare bevolkingsgroep in de gemeente Zevenaar heeft zij hen een stem gegeven, zodat zij gehoord worden.  Lees meer ...

 • Post Featured Image

  Een Welkomhuis voor het Gelders Eiland

  Het Welkomhuis is een huiskamerproject voor mensen die psychisch kwetsbaar zijn.De insteek is om hen een zinvolle dagbesteding te bieden en een perspectief op een beter leven. Het is een initiatief van het Netwerk Chronisch Zieken Zevenaar en het (eerste) Welkomhuis gaat van start in Pannerden. Het is de bedoeling dat ook in Zevenaar een dergelijk project van de grond komt.  Lees meer ...

 • Vindplaats van verordeningen en beleidsregels op het sociale domein gemeente Zevenaar

  Als een gemeente beleid maakt, legt ze afspraken hierover vast in een verordening. Zo’n verordening geeft de spelregels voor het betreffende beleid. Ieder beleidsterrein heeft een eigen verordening. Elke verordening is vastgesteld door de gemeenteraad en wordt periodiek herzien. Naast verordeningen zijn er beleidsregels. In een beleidsregel staat hoe het college van burgemeester en wethouders zijn bevoegdheden uitvoert. Een beleidsregel is geen wet maar een richtlijn waaraan het college zich moet houden. Hier een overzicht van de belangrijkste verordeningen en beleidsregels van de gemeente Zevenaar.  Lees meer ...

 • Gemeente Zevenaar introduceert het Kindpakket

  Gemeenten hebben dit jaar extra budget gekregen om kinderen die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen te ondersteunen. Daarom introduceert de gemeente Zevenaar met ingang van dinsdag 24 oktober het Kindpakket. Het Kindpakket bestaat uit bestaande en nieuwe minimaregelingen voor de minder bedeelde kinderen. Op deze manier draagt de gemeente bij aan het feit dat het voor alle kinderen uit Zevenaar mogelijk moet zijn om mee te doen op school, bij de sportvereniging en buitenschoolse activiteiten.  Lees meer ...

 • Mantelzorgcompliment 2017 aanvragen

  Zorgt u al lang onbetaald voor uw partner, een familielid of bekende? Denk bijvoorbeeld aan zorg bij een langdurige ziekte, een beperking of hoge leeftijd. Dan bent u mantelzorger.  Lees meer ...

 • Post Featured Image

  WMO-raad Rijnwaarden en Participatieraad Zevenaar gaan samen

  Als gevolg van de gemeentelijke herindeling Zevenaar-Rijnwaarden ontstaat er per 1 januari 2018 een nieuwe gemeente Zevenaar. Dit betekent dat er voor deze nieuwe gemeente ook een nieuwe participatieraad benoemd gaat worden. Deze nieuwe adviesraad wordt vooralsnog samengesteld uit de huidige Wmo-raad Rijnwaarden en de Participatieraad Zevenaar.  Lees meer ...

 • Privacybescherming en informatiebeveiliging in het sociale domein

  De gemeente verzamelt en gebruikt veel persoonsgegevens. Deze zijn nodig voor het uitvoeren van taken. De bescherming van persoonsgegevens speelt een steeds belangrijkere rol......  Lees meer ...

 • Jaarverslag 2016 Participatieraad Zevenaar

  Onlangs is het jaarverslag 2016 van de Participatieraad Zevenaar (PRZ) verschenen. Dit verslag geeft een beeld van de werkzaamheden van de PRZ. Er wordt ingegaan op de taak en rol van de PRZ als onafhankelijke adviesraad voor het sociale domein, toegelicht welke adviezen in dit kader zijn uitgebracht aan het college van B en W, wat de activiteiten van de raad zijn en hoe de raad is samengesteld.   Lees meer ...

 • Fonds voor lokale innovatieve projecten zorg en welzijn beschikbaar

  De gemeente Zevenaar heeft een investeringsfonds beschikbaar voor innovatieve projecten op het gebied van zorg en welzijn. Met dit fonds ondersteunt de gemeente professionele organisaties bij het realiseren van initiatieven om werkzaamheden efficiënter te organiseren en op zoek te gaan naar vernieuwing. Samen met deze organisaties wil de gemeente vernieuwende initiatieven en inspirerende ideeën voortbrengen om in de toekomst de zorg, ondersteuning en welzijn te kunnen blijven bieden. Uit het investeringsfonds worden subsidies verstrekt die dit mogelijk maken. Het gaat daarbij om een bijdrage van maximaal € 50.000.  Lees meer ...

RSS Feed