Laatste nieuws

 • Post Featured Image

  Gemeente regierol in nieuwe Wet inburgering

  Op 1 juli 2021 gaat de nieuwe Wet inburgering in. Vanaf die datum is de gemeente verantwoordelijk voor de inburgering van haar nieuwkomers. Het doel is dat alle nieuwkomers met een inburgeringsplicht zo snel mogelijk Nederlands leren spreken en schrijven op het voor hen hoogst haalbare niveau  en via (betaald) werk volwaardig mee kunnen doen. Naast de regierol wordt van de gemeente ook verwacht een verbinding te maken met de andere taken binnen het sociaal domein.

    Lees meer ...

 • Netwerkorganisatie ‘Samen Zevenaar’ tegen eenzaamheid

  De netwerkorganisatie ‘Samen Zevenaar’ richt zich op mensen uit risicogroepen die aangeven zich eenzaam te voelen en daar zelf iets aan willen en kunnen doen. Als risicogroepen worden mantelzorgers, ouderen, alleenstaanden, jongeren die voor het eerst zelfstandig gaan wonen, mensen van buitenlandse afkomst en weduwen en weduwnaars gezien. Eenzaamheid wordt gekenmerkt door gemis en teleurstelling. Het is een persoonlijke, subjectieve ervaring. Maar het is niet een puur privé probleem.....  Lees meer ...

 • Post Featured Image

  De voedselbank overbrugt de kloof tussen overschot en tekort

  De voedselbank verzamelt allereerst voedsel en stelt daarvan vervolgens voedselpakketten beschikbaar aan mensen die niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Dit voedselpakket is een aanvulling op wat klanten zelf kunnen doen en de voedselbank verwacht van hen dat ze op enige termijn meewerken aan het vinden van een oplossing voor hun financiële problemen.De hulp van een voedselbank is in principe tijdelijk (maximaal 3 jaar) en bedoeld om een moeilijke situatie te overbruggen.

  Wie komt in aanmerking? Of iemand in aanmerking komt voor hulp van een voedselbank is afhankelijk van.......

  ...  Lees meer ...

 • De eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen

  De begin dit jaar ingevoerde eigen bijdrage voor de gemeentelijke hulp, zorg en ondersteuning vanuit de Wmo verandert per 1 januari 2020. Was die bijdrage (het zgn. abonnementstarief) dit jaar maximaal € 17,50 per 4 weken, volgend jaar wordt dat € 19 per maand per huishouden. Maken meer personen in één huishouden gebruik van de Wmo? Dan betalen zij samen dit tarief. 

    Lees meer ...

 • Post Featured Image

  Afscheid Gerrit Kappert

  Maandag 16 september jl. heeft de participatieraad, conform het rooster van aftreden, afscheid genomen van Gerrit Kappert. Gerrit heeft als voorzitter van de WMO-raad in de voormalige gemeente Rijnwaarden er mede voor gezorgd dat het samengaan van die raad en de Participatieraad Zevenaar op 1 januari 2018 (als gevolg van de gemeentelijke fusie) op een hele plezierige manier is verlopen.

    Lees meer ...

 • Post Featured Image

  Een gezonde leefstijl

  Om goed voor jezelf te zorgen is goede voeding belangrijk. Net als genoeg bewegen, niet te veel alcohol gebruiken, niet roken en een juiste balans tussen werk en ontspanning. Door goed voor jezelf te zorgen en dus door gezond te leven, kom je lekkerder in je vel te zitten. De gemeente Zevenaar wil bevorderen dat alle inwoners een gezonde leefstijl kunnen nastreven. Omdat niet ieder dat zo maar lukt, is er sinds 1 januari.......  Lees meer ...

 • ‘Samen Zevenaar’ tegen eenzaamheid

  In oktober 2018 heeft Caleidoz de startbijeenkomst ‘Eenzaamheid’ georganiseerd. Aanleiding was de opdracht van de gemeente Zevenaar om een plan van aanpak te ontwikkelen voor deze problematiek. Dertig organisaties hebben deze bijeenkomst bezocht. Een aantal daarvan heeft vervolgens de werkgroep ‘Samen Zevenaar’ opgericht met als doel dat minder mensen zich eenzaam voelen.  Lees meer ...

 • Post Featured Image

  Goed advies zorgt voor een beter Zevenaar

  De participatieraad van de gemeente Zevenaar bestaat vijf jaar. De afgelopen jaren heeft deze onafhankelijke adviesraad op het gebied van het sociale domein al veel gevraagde en ongevraagde adviezen gegeven. Geen overbodige luxe aangezien de gemeente er vanaf 2015 meer zorgtaken heeft bijgekregen.  Lees meer ...

 • Post Featured Image

  Cliëntondersteuning is geen overbodige luxe

  Het kan je zomaar gebeuren dat je ineens heel kwetsbaar bent. Je hebt een heleboel vragen. Bijvoorbeeld over zorg of over je woon- werk- of leefsituatie. Het is dan fijn als iemand naast je gaat staan en als het nodig is je de weg wijst naar mensen en instellingen die je kunnen helpen. Vanuit de gemeente heb je recht op een gratis ‘cliëntondersteuner’.   Lees meer ...

 • Onderzoek onder WMO-cliënten in Zevenaar

  In 2017 ontvingen 2051 inwoners van de gemeente Zevenaar ondersteuning in het kader van de Wet maatschappelijke Ondersteuning. Hoe is die ondersteuning ervaren? Om daar achter te komen liet de gemeente een onderzoek instellen.  Lees meer ...

RSS Feed